En

Søk
Close this search box.

ESG

Vår organisasjon er dedikert til ESG-prinsipper og har identifisert fire sentrale fokusområder.

ESG-strategi

Organisasjonen vår fokuserer på fire viktige ESG-områder for å drive bærekraftig praksis og ansvarlig beslutningstaking. For det første prioriterer vi økt fiskevelferd og sunne økosystemer. Vi etterstreber å fremme velvære for vannlevende liv ved å iverksette tiltak for å sikre deres velferd, og opprettholde balansenni økosystemet.
 
For det andre legger vi vekt på effektiv ressursbruk. Gjennom nøye ressursforvaltning tar vi sikte på å minimere avfall, redusere miljøpåvirkningen og optimalisere effektiviteten. Dette innebærer å ta i bruk bærekraftige praksiser og teknologier som hjelper oss å få mest mulig ut av ressursene våre, samtidig som vi minimerer vårt økologiske fotavtrykk.
 
For det tredje anerkjenner vi viktigheten av innovative og kompetente mennesker. Vi verdsetter en mangfoldig og dyktig arbeidsstyrke som kan bidra med nye ideer og ekspertise for å takle bærekraftsutfordringer. Å oppmuntre til innovasjon, pleie talent og fremme en kultur for kontinuerlig læring er integrert i vår tilnærming.
 
Til slutt opprettholder vi kvalitet og åpenhet i alt vi gjør. Vi prioriterer å levere produkter og tjenester av høyeste standard, samtidig som vi opprettholder åpenhet i virksomheten. Dette inkluderer å kommunisere åpent med interessenter, overholde etiske standarder og sikre at vår praksis stemmer overens med våre uttalte forpliktelser.
 
Ved å fokusere på disse ESG-områdene – forbedret fiskevelferd og sunne økosystemer, effektiv ressursbruk, innovative og kompetente mennesker, og kvalitet og åpenhet – tar vi sikte på å drive positiv miljømessig og sosial påvirkning, samtidig som vi opprettholder en bærekraftig og ansvarlig tilnærming til vår virksomhet.

Våre fokusområder dekker bærekraftstemaene som er viktige for oss og våre interessenter

Etiske retningslinjer

Selskapet har iverksatt flere tiltak for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene, herunder regelmessige kommunikasjons- og opplæringssamlinger for alle ansatte for å opprettholde kunnskap, gjøre retningslinjene offentlige og kommunisere ansvaret til leverandører og andre forretningsforbindelser.
Selskapet inkluderer også forventninger og betingelser i leverandørkontrakter og avtaler, og ansatte er pålagt å signere de etiske retningslinjene.

Selskapet har gjennomført due diligence-vurderinger for forsyningskjeden, inkludert spesifikt fokus på India og Kina, og utviklet styringssystemer med prosedyrer og skjemaer, samt en klagemekanisme og rapporteringssystem for kritiske saker. Ved brudd på menneskerettighetene konsulterer og involverer selskapet berørte parter og iverksetter nødvendige tiltak.

Ta kontakt med vår finansdirektør Snorre Hammerø Moen for eventuelle spørsmål.

Redox skal drive sin virksomhet med integritet, beskytte miljøet, forstå våre kunders prosesser, være serviceinnstilt og ha en positiv grunnvisjon med respekt for individet uavhengig av kjønn, seksuell legning, religion og etnisitet.

Alle ansatte, leverandører og forretningspartnere forventes å handle i samsvar med selskapets prinsipper og krav, og etterstreber å utvise god dømmekraft, forsiktighet og omtanke i tjenesten for Redox.
I tilfelle det er forskjeller mellom gjeldende lover og forskrifter, og standardene angitt i disse etiske retningslinjene, er den høyeste standarden i samsvar med gjeldende lokale lover skal brukes. Brudd på disse etiske retningslinjene eller gjeldende lover kan føre til interne disiplinære handlinger, avskjedigelse eller til og med straffeforfølgelse.

Redox har stor tro på at produktene våre kan bidra til en mer bærekraftig verden. Gjennom å utnytte teknologien vår til alle aktuelle bransjer og investere i FoU-arbeid for å finne nye bruksområder. Vi har en klar ambisjon om nullutslipp, og produktene våre skal reflektere vår visjon.

Vi skal bruke prinsippet om sirkulær økonomi, som skal komme kundene, virksomheten og planeten til gode.

Vi forventer at våre forretningspartnere også har en “lavt fotavtrykk”-strategi og vil velge leverandører deretter.

Redox-produkter skal være det bærekraftige valget for våre kunder. Vi skal levere høy kvalitet gjennom hele verdikjeden. Vi vil fortsette å holde kommunikasjonen med våre kunder lokal og uformell. Våre produkter og løsninger skal være trygge og sporbare å bruke. Leverandørvalg skal underbygge våre kjerneverdier.

Vi anerkjenner arbeidernes rett til å melde seg inn i fagforeninger etter eget valg. Arbeidstakerrepresentanter blir ikke diskriminert, og kan utøve representasjon på arbeidsplassen. Ansatte skal kompenseres rettferdig og overholde alle gjeldende lover, generelle tariffavtaler og obligatoriske bransjestandarder for arbeidstid og overtidsbetaling.

Vi jobber ambisiøst gjennom kontinuerlige forbedringer. I samsvar med internasjonalt anerkjente helse- og sikkerhetsstandarder samt gjeldende lovverk jobber vi for et sunt arbeidsmiljø og en trygg og sikker oppførsel. Tjenester og arbeid utført av Redox og våre forretningspartnere skal utføres på en sikker og profesjonell måte, med riktig opplæring og verneutstyr.

Redox driver virksomhet med høy integritet, og forventer at våre ansatte og forretningspartnere holder seg til de høyeste standarder for forretningsetikk.

Vi etterstreber å tilby en arbeidsplass fri for bestikkelser og korrupsjon ved å overholde alle gjeldende lover knyttet til bestikkelser, hvitvasking av penger og/eller korrupsjon, samt forby utveksling av penger eller annet av verdi til eller fra noen, inkludert offentlige tjenestemenn, til påvirke handlinger eller oppnå en utilbørlig fordel. Å oppnå fordeler gjennom korrupsjon, bestikkelser og lignende upassende oppførsel vil aldri bli akseptert.

Ansatte og forretningspartnere forventes å ikke delta i noen form for korrupsjon, bestikkelser, svindel, tilretteleggingsbetaling eller utpressing.
Bestikkelser oppstår når du tilbyr, betaler, søker eller aksepterer en upassende betaling, gave eller fordel for å påvirke et forretnings- eller statlig resultat eller beslutning. Grensen mellom bestikkelser og gave kan noen ganger være en gråsone, og det er derfor vi som hovedregel ikke gir eller mottar gaver til en verdi høyere enn 70 EUR uten et uttrykkelig samtykke fra ledelsen. Hvitvasking av penger er prosessen med å skjule utbyttet av kriminalitet for å dekke dets ulovlige opprinnelse eller på annen måte håndtere utbyttet av kriminalitet. Kriminelle utbytter inkluderer ikke bare penger, men alle former for eiendeler, fast eiendom og immateriell eiendom som stammer fra kriminell aktivitet.

Vi forventer at våre forretningspartnere tar personlig ansvar for å skape et rettferdig arbeidsmiljø og overholde all lokal lovgivning. Det forventes å minimere risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter ved å implementere og håndheve systemer.

Redox, våre kunder og leverandører bidrar ikke til brudd på menneske- eller arbeidsrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som er uetiske og/eller uholdbare.

Vi engasjerer oss ikke i eller støtter bruk av barn eller tvangsarbeid, og vil ikke tolerere arbeidsforhold som er i strid med internasjonale lover og praksis. Vi har en nulltoleranse for moderne slaveri og menneskehandel. Vi rekrutterer ikke arbeidstakere under 15 år, og farlig arbeid utføres ikke av noen under 18 år.

Redox, i form av legitime læreplasser, støtter deltakelse av ungdom over minimumsalderen for opptak til praksis i arbeid som ikke påvirker deres helse, personlige utvikling eller forstyrrer skolegangen deres. Slike aktiviteter bidrar til barns utvikling, og til familiens velferd; det gir dem ferdigheter og erfaring, og bidrar til å forberede dem til å være produktive medlemmer av samfunnet i løpet av deres voksne liv.

I Redox behandler vi mennesker med respekt og verdighet. Vi er forpliktet til å tilby et inkluderende og innbydende miljø for alle ansatte, kunder, frivillige, underleverandører, leverandører og kunder. Vi har nulltoleranse for oppførsel som diskriminerer mennesker. Mennesker skal ha de samme mulighetene basert på personlige meritter, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell legning, religion eller etnisitet.


Ingen ansatte er utsatt for fysisk, seksuell, psykologisk eller verbal trakassering eller overgrep, inkludert bruk av fysisk avstraffelse. Alle disiplinære handlinger er registrert og rettferdige, forholdsmessige og fullt ut i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Redegjørelse ifb. Åpenhetsloven