En

Søk
Close this search box.

Lys

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder.

Født ved havet
formet av bølgene

Bruk av kunstig lys anses som en nødvendighet for å redusere eller eliminere tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Lyssetting gjennom vinteren vil gradvis redusere forekomsten av kjønnsmodning den påfølgende sommeren, og det har vist seg at det bare er nødvendig med noe ekstra lys i den mørke årstiden for å oppnå effekt.

Som eksempel er det vist at kunstig lys om natta gjennom vinter til vår har redusert forekomsten av kjønnsmodning fra 61,5 % med naturlig lys til 6,5 % hos laks. I et senere studium viste bruk av neddykka LED-lys i perioden januar– juni at forekomsten av kjønnsmodning hos stor laks i merder ble tilnærmet eliminert, mens kun naturlig lys viste 0– 13,7 % kjønnsmoden fisk. Det ble videre funnet at høy lysstyrke som overstiger naturlig lys gjennom januar– juni også medførte økt vekst og svømmeaktivitet nattestid. Det ble konkludert med at LED-lys fullt ut vil kunne erstatte de hittil dominerende metallhalogen-lysene når tilstrekkelig lysstyrke opprettholdes.

 

Hvordan vi kan
hjelpe deg

Innovative løsninger for et marked i endring
– til lands og til vanns.

Mengde lys

Nødvendig lysstyrke for å hindre kjønnsmodning hos laks er indikert å være 0,012–0,016 W/m2 som tilsvarer 10–12 lux (grønt lys, bølgelengde 555 nm). Denne grenseverdien er sannsynligvis avhengig av en rekke faktorer (Frode Oppedal, pers. med.): det naturlige lyset på dagtid, da forskjellen mellom dag og natt må være tilstrekkelig (avhenger også av årstid), og ikke minst mengden biomasse mellom lyset og fisken. I en studie ved HI ble det funnet at lysintensitet, lysfarge og turbiditet ble halvert 3 m fra lyskilda ved normal fisketetthet. Dette vil i praksis si at 1–2 m med fisk halverer lysintensiteten da fisk unngår å svømme for nært lyskilda; typisk står fisken ca. 2 m unna ei 400 W lampe (Frode Oppedal, pers. med.).

I en test ved HIs stasjon på Austevoll ved høg planktontetthet/nedsatt lysgjennomtrengelighet i merdene og ingen fisk tilstede var lysstyrken ca. 10 lux på 20 m og 10 m avstand fra LED-lamper med hhv. 2500 W og 600 W (NF, 2020). Under normale forhold med mindre mengder plankton i sjøen vil nødvendig lysstyrke for å oppnå ønsket effekt på laks kunne oppnås på langt større avstand fra lampene, med mindre det er laks til stede mellom lampa og der den svømmer.

 

Lysvinkel og kvalitet

Lys som eksponerer laks fra oversida (pinealvinduet) og horisontalt (øyet) vil påvirke hormonsystemet og gener som regulerer vekst og kjønnsmodning. Dette betyr sannsynligvis i praksis at lysene er mest effektive når de lyser fra oversiden eller horisontalt mot fisken (på stor fisk kan horisontal lysvinkel være viktigst, Frode Oppedal, pers. med.). Lys fra undersiden kan også ha en innvirkning ved at lys reflekteres fra buken til fisk som står over.

Når det gjelder lysstyrke og vekst hos laks er det altså registrert positiv sammenheng, mens andre studier har vist lite effekt av økende lysstyrke på veksthastigheten. Philips Lightning Aquaculture hevder at det i kommersielle merdanlegg er vist 10 % økt veksthastighet og 10 % bedre fôrutnyttelse ved bruk av LED lys. Taranger et al. (u.å.) viser til tidligere studier med stigende veksthastighet ved økende lysintensitet. Til tross for noe motstridende funn mht. lys og vekst hos laks vil svakt lys (0,03-0,04 lux) som hindrer fiskens fôropptak ha negativ effekt. Målingene viser at det er ulik lysgjennomtrengelighet i vann ute ved kysten og i fjordene som følge av turbiditet/vannkvalitet (Figur 1). Hvilken vannkvalitet en har inne i en merd vil variere med årstiden, algeoppblomstring og en del andre faktorer. Hvis vannkvaliteten er mest lik fjordvann kan det se ut som grønt lys er det mest gunstige for å få lyset til å rekke lengst mulig.

 

Beregninger

I tabell 1 er det gjort teoretiske beregninger av lysdekning og tabell 2 viser behov for antall lys ved ulike merdstørrelser, gitt at det ikke er fisk i merdene. Beregningene er kun teoretiske kalkulasjoner basert på tidligere målinger av lysstyrke mht. lysets rekkevidde og beregnet vannvolum. Effekter av redusert lysgjennomgang i vannet ved økt algetetthet/turbiditet er også inkludert i beregningene, men ikke demping av varierende biomasse og ved hvilken avstand de ulike individuelle fisk svømmer. Utfra beregnet lysdekning per lys i vannet er det teoretiske antallet lys som trengs for å oppnå tilstrekkelig lysstyrke i hele merdvolumet anslått. Som tabell 2 viser er det beregnede behovet for antall lamper i merder med omkrets fra 90 til 200 m: 1–7 lamper à 600 W og 1– 2 lamper à 2500 W lamper per merd.

I artikkelen presenterer Dr. Asbjørn Bergheim, forskningsleder ved Bio Marine en oversikt over tilgjengelig kunnskap og praktiske erfaringer med bruk av LED-lys og anbefalt lyssetting i store merder som effektivt bidrar til et godt produksjonsresultat. En stor del av kunnskapen som artikkelen bygger på er basert på publiserte studier utført ved Havforskningsinstituttet (HI).

Dr. Asbjørn Bergheim, forskningsleder ved Bio Marine

Referanser

Bergheim, A. & T. S. Kristiansen, 2020. Er det nok med ett lys per merd?. Norsk Fiskeoppdrett, 8, 52-55.
Taranger, G. L. et al. (u.å.). Lysstyring – kjønnsmodning laks og torsk.

Redox’ søsterselskap Bio Marine AS har lang erfaring og solid kompetanse innen bruk og prosjektering av systemer som sørger for godt miljø og sikkerhet for oppdrettsfisk, med særlig vekt på oksygentilgang, vannsirkulasjon, miljøovervåkning og belysning.

Vil du vite mer
om lys?

Kontakt Nils Hovden på
Mobil +47 976 60 633

eller epost nils@biomarine.no

aqualux 600w

Hva kan vi hjelpe
deg med

Vi hører gjerne fra deg!

Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.